Warsztaty rozwoju osobistego i psychoterapia

Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty rozwoju osobistego są sposobem na poznanie siebie. Pozwalają zrozumieć własne zachowania, przyjrzeć się swoim uczuciom i stworzyć nowe drogi dla swojego postępowania i myślenia. Udział w tego typu zajęciach dostarcza wiedzy, nowych kompetencji i szerokiego spektrum umiejętności koniecznych w radzeniu sobie z tym co przynosi życie.

Tematyka warsztaty rozwoju osobistego, które oferuje Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Centrum Psychoterapii DDA obejmuje:

- Zagadnienia dotyczące męskości i kobiecości

- Psychoedukację na temat specyficznych reguł i mechanizmów jakimi rządzą się rodziny z problemem uzależnienia

- Poszerzenie repertuaru technik redukujących napięcie

Warsztaty mogą trwać jeden dzień albo przez kilka dni. Zajęcia odbywają się w grupach, polegają na wspólnej pracy uczestników oraz omówieniu danych tematów z perspektywy teoretycznej. Stwarzają okazję by wspólnie podyskutować i odnieść do poruszanych tematów i przećwiczyć nowe umiejętności.


Psychoterapia

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą pomocy , leczenia i rozwoju osobistego. To dynamiczny proces opierającym się na profesjonalnej relacji pomiędzy klientem a wyszkolonym psychoterapeutą. Ma na celu wzmocnienie osobowości oraz umiejętności samodzielnego i dojrzałego radzenia sobie w życiu.

Relacja terapeutyczna to specyficzna, oparta na emocjonalnym  zaangażowaniu więź, między pacjentem a terapeutą. Rozmowy prowadzone w trakcie trwania  psychoterapii mają za zadanie przyjrzenie się sobie, własnym emocjom, dokonanym wyborom , osobom z którymi się wiążemy, rodzinom w których dorastaliśmy, temu co nasz ogranicza ale i temu co sprawia, że możemy rozwinąć skrzydła.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa przyjmuje, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Dlatego indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się wtedy środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji.Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie spotkań (sesji psychoterapeutycznych) które mają stałą częstotliwość (zazwyczaj raz w tygodniu), względnie stały termin i prowadzone są przez tego samego terapeutę.

Indywidualna Psychoterapia Długoterminowa , którą praktykujemy to wspólna praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach, wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego), co pozwala na zmianę funkcjonowania. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia takiej terapii, choć psychoterapeuta ustala z pacjentem przewidywany czas trwania terapii. Może on jednak ulec zmianie.

Inne formy pomocy

Konsultacja psychologiczna

Ma na celu określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby oraz ustalenie najodpowiedniejszej formy pomocy. Konsultacja obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań. Z konsultacji korzystać mogą osoby zainteresowane pomocą dla siebie, jak i dla swoich bliskich.

Konsultacja kończy się wybraniem najlepszej i najodpowiedniejszej formy pomocy dla zgłaszającej się osoby i ustaleniem celów i zasad dalszej współpracy.

Poradnictwo psychologiczne

Przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z jakąś trudnością w swoim życiu. Polega na udzielaniu wskazówek i możliwych sposób rozwiązań danej sytuacji. Ta forma pomocy obejmuje kilka spotkań z psychologiem, nie prowadzi jednak do gruntownych zmian w sposobie funkcjonowania, co zasadniczo odróżnia ją od psychoterapii, która ma na celu wzmocnienie osobowości oraz umiejętności samodzielnego i dojrzałego radzenia sobie w życiu.

Interwencja w kryzysie

To forma pomocy osobom, które na skutek doświadczenia nagłego i emocjonalnie trudnego zdarzenia w swoim życiu, przeżywają ogromny stres i trudności w samodzielnym funkcjonowaniu i poradzeniu sobie z objawami ostrego stresu, poczuciem utraty kontroli, bądź bezradności. Celem spotkań jest udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz uzyskanie informacji od razu po wystąpieniu kryzysu oraz danie wskazówek do dalszych możliwości postępowania i terapii. Interwencja kryzysowa obejmuje jedno, do kilku spotkań, które mają charakter aktywnej i dyrektywnej pomocy ze strony terapeuty.